Allmänna villkor föreläsning Gayane Nutrition AB

Bokning 

Bokning av föreläsning hos Gayane Nutrition kan ske muntligt eller i skift. Gayane Nutrition ska bekräfta mottagandet av bokningen i skrift för att en bokning ska anses vara bindande. 

 

Avbokning

Avbokning genom kunden kan ske kostnadsfritt fram tills fyra (4) veckor innan föreläsningsdatumet. Vid senare avbokning fakturerar Gayane Nutrition fullt pris för den inställda föreläsningen som om föreläsningen hade ägt rum. Detta gäller även om föreläsningen bokades inom fyra veckor från föreläsningsdatumet. 

 

Ombokning

Kan ske kostnadsfritt fram tills två (2) veckor innan föreläsningsdatumet. Vid ombokning mindre än två (2) veckor innan föreläsningsdatum utgår en administrativ avgift på 3000 kr + moms per ombokning. 

 

Behandling av personuppgifter

Gayane Nutrition behandlar Bokarens personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy som finns tillgängligt på www.gayanenutrition.com.

 

Föreläsning

I en föreläsning ingår att Gayane Nutrition föreläser enligt överenskommet innehåll, vilket bestäms efter förslag från Gayane Nutrition och godkännande av Bokaren. 

För föreläsningen utgår ersättning med överenskommet av Gayane Nutriton bekräftat fastpris. Om inget annat avtalas gäller Gayane Nutritons prislista från tid till annan. Bokaren ska dessutom ersätta Gayane Nutrition för logi och resa. Gayane Nutrition ombesörjer bokning av logi och resa och fakturerar Bokaren kostnaderna för dessa arrangemang i samband med faktura för föreläsningen. Bokaren står vidare för att bekosta och tillhandahålla sådan lokal och sådant material/utrustning som föreläsningen kräver, efter specifikation av dessa krav från Gayane Nutrition. Gayane Nutrition kan vid behov hjälpa till med att ordna med kompletterande material. 

 

Betalning

Fakturering sker direkt efter bokning med betalningsvillkor 10 dagar. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta om 15% p.a.

 

Inställd föreläsning

För det fall föreläsaren får hörhinder på grund av sjukdom eller dödsfall hos nära anhörig eller av annan viktig personlig grund har Gayane Nutrition rätt att ställa in föreläsningen. Gayane Nutrition antar sig i dessa fall att erbjuda föreläsningen vid ett senare tillfälle, vilket bestäms i samråd med Bokaren. 

 

Upphovsrätt m.m.

Gayane Nutriton innehar samtliga immateriella rättigheter till det material som tillhandahålls före, under eller efter föreläsningen samt till allt föreläsningsinnehåll. Bokaren/deltagare har inte rätt att kopiera eller sprida detta material vidare i någon form eller via någon media utan Gayane Nutritions skriftliga godkännande. 

 

Ansvarsbegränsning 

Gayane Nutrition ansvarar inte för direkta eller indirekta kostnader som uppkommer för Bokaren med anledning av inställd föreläsning. Gayane Nutrition skadeståndsansvar ska under alla omständigheter vara begränsat till värdet av vad Bokaren betalat i enlighet med bokningen. 

 

Force majure

Omständigheter som ligger utanför Gayane Nutrition´s kontroll och som inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för bokningen, exempelvis men inte begränsat till, kring, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, pandemi, väsentliga inskränkningar i leveranser eller därmed jämställd omständighet berättigar Gayane Nutrition att skjuta upp eller ställa in avtalets fullgörande och att frånträda (häva) avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. 

 

Fullständig reglering

Dessa allmänna villkor tillsammans med bokningsbekräftelse utgör den fullständiga överenskommelsen mellan Gayane Nutrition och Bokaren och har företräde framför samtliga tidigare, muntliga eller skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan parterna. 

 

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. Tvister ska exklusivt avgöras av Stockholms tingsrätt.