Integritetspolicy Gayane Nutrition AB

 

Bakgrund

 

Denna integritetspolicy (”Policy”) beskriver Gayane Nutrition AB:s (”Gayane Nutrition”, ”vi”, ”oss”), org. nr 559164–7085, besöksadress Styrmansgatan 7, 114 42 Stockholm, behandling av personuppgifter. Policyn anger hur vi går tillväga för att säkerställa att dina personuppgifter samlas in, används, lagras, skyddas och i övrigt behandlas på ett säkert sätt, i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen(1) samt tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar (”Dataskyddsreglerna”). Gayane Nutrition är personuppgiftsansvarig för behandlingen. 

 

Gayane Nutrition behandlar alla dina personuppgifter konfidentiellt och med tystnadsplikt.  

 

Definitioner 

 

I denna Policy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress och telefonnummer (nedan benämnt ”Personuppgifter”).

 

I denna Policy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Policy (nedan benämnt ”Behandling”).

 

Ändamål med Behandlingen av Personuppgifter

Personuppgifter Behandlas av Gayane Nutrition endast för nedan uttryckligt angivna och specifika ändamål. Det övergripande syftet med Behandlingen är att kunna erbjuda Gayane Nutritions kunder tjänster inom kostrådgivning och personlig träning. Det innebär att Personuppgifter huvudsakligen Behandlas i följande fall:

(i) för att kunna skapa personligt utformade tjänster; 

(ii) i kommunikation med kunder;

(iii) för att säkerställa och utveckla servicen mot kunder;

(iv) för att hantera bokningsförfrågningar;

(v) för att hantera olika kundaktiviteter; 

(vi) för att kunna marknadsföra vår eller våra samarbetspartners verksamhet; 

(vii) för statistiska ändamål och  

(viii) för att vidareutveckla vår affärsmässiga verksamhet.

 

Kategorier av Personuppgifter vi Behandlar och laglig grund

Gayane Nutrition Behandlar Personuppgifter avseende våra kunder, tilltänkta kunder och samarbetspartners.

De Personuppgifter som vi kan komma att Behandla är:

(i) namn;

(ii) personnummer;

(iii) adress;

(iv) telefonnummer;

(v) e-postadress;

(vi) kundnummer;

(vii) uppgifter om hälso- och sjukdomstillstånd, inklusive eventuella blodprovsresultat och liknande och

(vii) uppgifter om specialkost. 

 

Personuppgifterna kan komma oss tillhanda direkt från dig när du interagerar med oss, genom att du besöker vår webbplats www.gayanenutrition.com eller från tredje part.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som är kund till Gayane Nutrition och för att kunna interagera med dig som kund. Vidare har vi ett berättigat intresse av att marknadsföra oss och anordna kundevent, samt att kunna Behandla Personuppgifter för våra samarbetspartners och leverantörer och i övrigt driva och utveckla vår affärsverksamhet.

Gayane Nutrition är en godkänd privat vårdgivare som är skyldig att föra patientjournal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientdatalagen (2008:355). Behandlingen av dina Personuppgifter är således också nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 

Vissa av de Personuppgifter som Gayane Nutrition samlar in Behandlas för att kunna uppfylla andra rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut, samt för att tillvarata Gayane Nutritions rättsliga intressen i tvister. Behandling av Personuppgifter rörande dig kan också krävas av exempelvis bokföringsskäl enligt bokföringslagen (1999:1078).

För det fall du väljer att inte tillhandahålla Gayane Nutrition de Personuppgifter som efterfrågas kan det leda till att Gayane Nutrition inte kan fullfölja sina förpliktelser gentemot dig eller annan. Gayane Nutrition kommer då att meddela dig vilka följder det får.

 

Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Personuppgifterna sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för enligt denna Policy. Som huvudregel sparas inte Personuppgifter rörande dig längre än 12 månader efter avslutad kundrelation.

För att möjliggöra för Gayane Nutrition att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte. 

Personuppgifter som omfattas av kravet på journalföring enligt patientdatalagen (2008:355) sparas enligt samma lag i minst 10 år. 

Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

 

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Gayane Nutrition en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Gayane Nutrition vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. 

 

Dina rättigheter

 

Du har rätt att få information om den Behandling av Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Policy. 

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt. 

 

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Gayane Nutrition såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi så snart som möjligt rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter. 

 

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Gayane Nutrition, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall: 

(i) om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för;

(ii) om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund;

(iii) om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål;

(iv) om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt;

(v) om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller 

(vi) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften. 

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Gayane Nutrition tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

(i) om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse;

(ii) när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och

(iii) när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter genom ett inhämtat samtycke från dig eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett strukturerat och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

 

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av Gayane Nutritions berättigade affärsintresse. Gayane Nutrition kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.  

 

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående Behandlingen av dina Personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Läs mer om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se.  

 

Delning av Personuppgifter

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla vissa tjänster delar Gayane Nutrition dina Personuppgifter med vissa utvalda tredje parter. Det kan exempelvis röra sig om samarbetspartners eller leverantörer av IT-tjänster. Vid sådan delning eller överföring vidtar Gayane Nutrition tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att Personuppgifterna hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med denna Policy.

Ändring av Policyn

 

Gayane Nutrition förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna Policy när som helst och du bör regelbundet besöka vår webbplats för att få den senaste versionen. 

Senast uppdaterad: 2021-12-12.

 

Hur du kontaktar oss

 

Om du har några frågor angående denna Policy eller vår Behandling av dina Personuppgifter, kontakta oss via e-post: gsarkisian@live.com. Vår postadress är Sehlstedtsgatan 7, 115 28 Stockholm. 

 (1)Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.